Allegear nije plannen foar it nije jier!                                      Allemaal nieuwe plannen voor het nieuwe jaar!

Country-jûnen

Omdat it sa suksesfol is....gean ik ek wer op in paad tegeare mei Hendrik Waringa.
EarlyBird en Griet Wiersma fersoargje ek yn it nijjier fan 2018 wer noflike country jûnen.

Data en ynfo folgje noch, ek hjirmei hâlde we jo op'e hichte....

Sjongersgala

De DVD fan ús Frysk Sjongers Gala 2017 komt der oan...! Skitterende bylden fan in prachtiche show...dy moat jo ha...  Jo kinne ‘m bestelle by Wil v/d Merk.

Der stiet yn 2018 in sear bysûnder Frysk Sjongers Gala oan te kommen... De datum kin jo al fêstlizze. De datum is 24 novimber...set mar yn'e aginda....fierdere ynformaasje folget. Wat de ynhâld wurde sil....dat ferklappe we noch net....

Mar it hat te krijen....hoe kin't ek oars....mei kulturele haadstéd 2018...!!

We meitsje der dit jier wat hiel spesjaals fan...dus soargje dat jo der by binne....

Allegear geselligens en sfeer....ek wer foar 2018....we hâlde jo op'e hichte...

Ik sjoch jim graach yn dit nije jier 2018......Leafs Griet


Country-avond

Vanwege de enthousiaste reacties op de optredens samen met Hendrik Waringa, gaan we ook dit een vervolg geven. Dit najaar zullen EarlyBird en Griet Wiersma gezellige Country-avonden verzorgen.

Kijk voor data t.z.t. op deze site.

Sjongersgala

Ook zo genoten van het Sjongersgala van 2017? Er komt een dvd van uit, schitterende beelden van een prachtige show…. Die moet u hebben!

Hij is te bestellen bij Wil v/d Merk.

Dit jaar staat er een bijzonder Sjongersgala aan te komen. Noteer de datum maar vast in de agenda: 24 november.

Wat de inhoud is dat verklappen we nog niet…. Maar het heeft alles te maken met, en hoe kan het ook anders, de Culturele Hoofdstad 2018….

We maken er wat speciaals van, zorg dat u er bij bent!!

Ik zie jullie graag in dit nieuwe jaar 2018, liefs van Griet.